PROJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE
  Názov projektu:
Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment - FLOODRESC

kód projektu: SKHU/1601/4.1/187
Poskytovateľ: Interreg HU-SK,
Výzva: SKHU/1601


Výzva na predloženie ponuky - VO 04 - Dodávka špecializovaného riešenia na podporu zberu a spracovávanie dátových zdrojov (formát pdf)

Zmluva o dielo - Dodávka špecializovaného riešenia na podporu zberu a spracovávanie dátových zdrojov (formát pdf)

Výzva na predloženie ponuky - VO 05 - Dodávka catheringových služieb na konferenciu BEZPEČNÉ SLOVENSKO a EÚ (formát pdf)

Objednávka catheringových služieb - VO 05 (formát pdf)

Objednávka - VO3 - vývoj dátových vrtiev (formát pdf)


Objednávka - 06 OVV 2019 (formát pdf)

Tlačová správa (formát pdf)

Objednávka 08_2019_OVV (formát pdf)

Objednávka 072019OVV (formát pdf)

Closing conference of project - 28.10.2019, Miškolc

Closing conference of project - TUKE - 30.10.2019, Košice

Permanent plaque FLOODRESC

Popis integrovaného fungovania povodňových a logistických modelov

Poster FLOODRESC

   
  Názov projektu:
TAKEDOWN - Understand the Dimensions of Organised Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-line-practitioners and Professionals

kód projektu: 700688
Poskytovateľ: H2020
Výzva: H2020-FCT-2015

   
  Názov projektu:
DELOG-LOOD - Decision support tool for logistic operations of flood management - projekt ukončený

kód projektu: 11_PA05_C1
Poskytovateľ: INTERREG- DANUBE REGION
Výzva: START DANUBE REGION, CALL 1
   
Názov projektu:
Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti - projekt ukončený

ITMS projektu:  26110230095
Operačný program:  Vzdelávanie
Prioritná os:  1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:  1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  Názov projektu:
CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity
(Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy) - projekt ukončený

kód projektu: FP7-SEC-2013-606967
program: 7. rámcový program EÚ
The research leading to the results of the project has received funding from the European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 606967.
   
Názov projektu:
Projekt skvalitnenia a inovácia obsahu a foriem vzdelávania  v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov - projekt ukončený

ITMS projektu:  26110230053
Operačný program:  Vzdelávanie
Prioritná os:  1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:  1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Názov projektu: 
FLOODLOG - Flood modeling and logistic model development for flood crisis management - projekt ukončený

Acronym: FLOODLOG
Project code: HUSK/1001/2.1.2/0009
   
  Vedecko - výskumné projekty Medzinárodného vyšehradského fondu
 
Názov projektu
Town and Gown 2.0  the strategic cooperation between university and city in V4 and Ukraine

Označenie projektu : 22110065
   
  Vedecko - výskumné projekty APVV
  Názov projektu: 
Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické počasie (partner SAV).

Označenie projektu : APVV15/0194
   
  Vedecko - výskumné projekty VEGA
  Názov projektu: 
Analýza možností signálovej identifikácie a paralyzovania nebezpečných - potenciálne teroristických malých bezposádkových prostriedkov (UAV) v špecifických záujmových priestoroch.

Označenie projektu : VEGA 1/0585/15
   
Vedecko - výskumné projekty podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
  Názov projektu:
Bezpečnosť seniorov na internete

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
Číslo zmluvy: 18471/2019
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.
Trvanie projektu: 12/2019-03/2020
   
 
Názov projektu:
Identifikácia a analýza činiteľov vplývajúcich na bezpečnosť lokalít v prostredí GIS systémov

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
Výzva: MV SR/2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.
Trvanie projektu: 11/2018-03/2019

Výstup projektu:  Bezpečnostný mapový portál mesta Košice
   
 
Názov projektu:
Mapovanie rizikových oblastí v meste Košice

Poskytovateľ : Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
Číslo zmluvy: 023055/2017
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Monika Blišťanová, PhD.
   
  Názov projektu:
Tvorba a testovanie prezentácií projektov prevencie kriminality súvisiacej s nelegálnou migráciou - projekt ukončený

Poskytovateľ: Okresný úrad Košice
Výzva: MV SR/2016
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c., doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA, LL.M
Tvanie projektu: 03/2017-12/2017
   
Názov projektu: 
Mapa kriminality mesta Košice - projekt ukončený

Označenie projektu : 77/KE/2013
   
  Názov projektu: 
Analýza priestupkov a inej protiprávnej činnosti a účinnosti kamerového systému v meste Košice v prostredí geografických informačných systémov - projekt ukončený

Označenie projektu : 2820/2015
  Projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)
  Názov projektu:
Implementácia vnútorného systému zabezpečovania kvality do prostredia VŠBM

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo projektu: 312011BFQ9
Celkový rozpočet projektu:153 494, 60€
Plánovaná doba realizácie: 07/2021-06/2023
Skutočná doba realizácie: 03/2022-01/2023

Projekt sa zameriava na komplexnú tvorbu, implementáciu, kontrolu, rozvoj a trvalú udržateľnosť vnútorného systému zabezpečovania kvality v prostredí Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Účelom projektu je adaptácia štruktúr administratívneho a systémového prostredia VŠBM na požiadavky štandardov kvality, vydaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo SR. Cieľom projektu je ich tvorba, kontrola, hodnotenie, implementácia, prepojená s kontinuálnym vzdelávaním cieľových skupín v predmetnej oblasti s cieľom zvyšovania kvality vzdelávania, vrátane vytvorenia partnerstiev medzi VŠBM a podnikmi v rámci hodnotenia študijného programu. Vytvorenie systému zabezpečovania kvality v rámci študijného programu je predpoklad neustáleho zlepšovania realizácie vzdelávania v rámci daného študijného programu a celkového chodu vysokej školy.
Cieľovou skupinou v projekte sú učitelia, zamestnanci, vedeckí pracovníci i manažment VŠ, vzdelávaní v rámci zabezpečovania kvality, ako aj študenti príslušného študijného odboru. Primárnym miestom realizácie aktivít bude sídlo VŠBM.  Zabezpečenie mechanizmov systému kvality sa bezprostredne dotkne všetkých študentov vysokej školy, ako aj všetkých zamestnancov.

Hlavná aktivita projektu:
Príprava, tvorba, implementácia a rozvoj vnútorného systému zabezpečovania kvality v prostredí VŠBM

V rámci projektu sa podarilo zrealizovať všetky podaktivity hlavnej aktivity projektu, ktoré predstavovali:

1.  Príprava, tvorba, implementácia vnútorného systému zabezpečovania kvality v prostredí VŠBM - najmä štúdium štandardov riešiteľmi a prvotná implementácia požiadaviek do vnútorných predpisov/dokumentov, procesov
2. Rozvoj systému zabezpečovania kvality študijného programu orientovaný na potreby praxe a študentov - prvotné analýzy ako vstupy do procesu optimalizácie, riadené rozhovory
3. Koordinácia projektu - manažment, kontrola, evidencia, štúdium, rozhovory, podávanie správ, dokumentov, ŽOP
Odborní riešitelia spracovali  jednotlivé dokumenty v rámci implementácie štandardov kvality do vnútorného systému zabezpečovania kvality v súlade so štandardami kvality akreditačnej agentúry, novelou zákona o vysokých školách a internými možnosťami VŠBM.

Ciele projektu boli splnené.

Podarilo sa zorganizovať viac vzdelávacích aktivít- školení, ako bolo pôvodne plánované.

Vznikla spolupráca medzi VŠBM a praxou, a boli zapojení externí hodnotitelia do projektu formou vypracovania správ z hodnotenia študijných programov VŠBM.

Výstupy z projektu:
https://www.vsbm.sk/dokumenty.html
https://www.vsbm.sk/bakalarske_studium.html
https://www.vsbm.sk/inzinier_studium.html
https://www.vsbm.sk/doktorandske_studium.html
https://www.vsbm.sk/zoznam_zamestnancov.html
https://www.vsbm.sk/inf_listy.html
Pre zamestnancov bol vytvorený kurz v Moodle systéme, kde si zamestnanci nájdu príslušné dokumenty a celý systém VSZK - Vnútorný systém zabezpečovania kvality:
https://moodle.vsbm.sk/course/index.php?categoryid=23

Memorandá spolupráce, prepájajúce VŠ a prax sa uzavreli s:
M2Corporation Praha
Mestská polícia mesta Košice
Pobočka colného úradu Košice, Finančnej správy SR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice- Šaca
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach- Krajský dopravný inšpektorát

   
Rozvojové projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)
Názov projektu:
Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP) - projekt ukončený

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2013-14421/39314:1-071
Tematická oblasť: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl
Kód projektu: 002VŠBM-2/2013
   
  Vedecko - výskumné projekty Ministerstva obrany Slovenskej republiky
  Názov projektu:
Pozemná a vzdušná protidronová obrana v zložitých podmienkach detekcie a eliminácie dronov

Poskytovateľ: Ministerstvo obrany SR,
Ćíslo zmluvy: SEMI 123-23/2017
www.vsbmprojekty.sk
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
Prezentácia vedeckých a rozvojových projektov VŠBM v Košiciach