PROJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE
  Názov projektu:
Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment - FLOODRESC

kód projektu: SKHU/1601/4.1/187
Poskytovateľ: Interreg HU-SK,
Výzva: SKHU/1601


Výzva na predloženie ponuky - VO 04 - Dodávka špecializovaného riešenia na podporu zberu a spracovávanie dátových zdrojov (formát pdf)

Zmluva o dielo - Dodávka špecializovaného riešenia na podporu zberu a spracovávanie dátových zdrojov (formát pdf)

Výzva na predloženie ponuky - VO 05 - Dodávka catheringových služieb na konferenciu BEZPEČNÉ SLOVENSKO a EÚ (formát pdf)

Objednávka catheringových služieb - VO 05 (formát pdf)

Objednávka - VO3 - vývoj dátových vrtiev (formát pdf)


Objednávka - 06 OVV 2019 (formát pdf)

   
  Názov projektu:
TAKEDOWN - Understand the Dimensions of Organised Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-line-practitioners and Professionals

kód projektu: 700688
Poskytovateľ: H2020
Výzva: H2020-FCT-2015

   
  Názov projektu:
DELOG-LOOD - Decision support tool for logistic operations of flood management - projekt ukončený

kód projektu: 11_PA05_C1
Poskytovateľ: INTERREG- DANUBE REGION
Výzva: START DANUBE REGION, CALL 1
   
Názov projektu:
Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti - projekt ukončený

ITMS projektu:  26110230095
Operačný program:  Vzdelávanie
Prioritná os:  1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:  1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  Názov projektu:
CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity
(Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy) - projekt ukončený

kód projektu: FP7-SEC-2013-606967
program: 7. rámcový program EÚ
The research leading to the results of the project has received funding from the European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 606967.
   
Názov projektu:
Projekt skvalitnenia a inovácia obsahu a foriem vzdelávania  v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov - projekt ukončený

ITMS projektu:  26110230053
Operačný program:  Vzdelávanie
Prioritná os:  1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:  1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Názov projektu: 
FLOODLOG - Flood modeling and logistic model development for flood crisis management - projekt ukončený

Acronym: FLOODLOG
Project code: HUSK/1001/2.1.2/0009
  Projekty APVV
  Názov projektu: 
Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické počasie (partner SAV).

Označenie projektu : APVV15/0194
   
  Projekty VEGA
  Názov projektu: 
Analýza možností signálovej identifikácie a paralyzovania nebezpečných - potenciálne teroristických malých bezposádkových prostriedkov (UAV) v špecifických záujmových priestoroch.

Označenie projektu : VEGA 1/0585/15
   
Projekty podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
 
Názov projektu:
Identifikácia a analýza činiteľov vplývajúcich na bezpečnosť lokalít v prostredí GIS systémov

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
Výzva: MV SR/2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.
Tvanie projektu: 11/2018-03/2019

Výstup projektu:  Bezpečnostný mapový portál mesta Košice
   
 
Názov projektu:
Mapovanie rizikových oblastí v meste Košice

Poskytovateľ : Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
Číslo zmluvy: 023055/2017
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Monika Blišťanová, PhD.
   
  Názov projektu:
Tvorba a testovanie prezentácií projektov prevencie kriminality súvisiacej s nelegálnou migráciou - projekt ukončený

Poskytovateľ: Okresný úrad Košice
Výzva: MV SR/2016
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c., doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA, LL.M
Tvanie projektu: 03/2017-12/2017
   
Názov projektu: 
Mapa kriminality mesta Košice - projekt ukončený

Označenie projektu : 77/KE/2013
   
  Názov projektu: 
Analýza priestupkov a inej protiprávnej činnosti a účinnosti kamerového systému v meste Košice v prostredí geografických informačných systémov - projekt ukončený

Označenie projektu : 2820/2015
Rozvojové projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)
Názov projektu:
Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP) - projekt ukončený

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2013-14421/39314:1-071
Tematická oblasť: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl
Kód projektu: 002VŠBM-2/2013
   
  Projekty Ministerstva obrany Slovenskej republiky
  Názov projektu:
Pozemná a vzdušná protidronová obrana v zložitých podmienkach detekcie a eliminácie dronov

Poskytovateľ: Ministerstvo obrany SR,
Ćíslo zmluvy: SEMI 123-23/2017
www.vsbmprojekty.sk
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
Prezentácia vedeckých a rozvojových projektov VŠBM v Košiciach