PROJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE
  Názov projektu:
TAKEDOWN - Understand the Dimensions of Organised Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-line-practitioners and Professionals

kód projektu: 700688
Poskytovateľ: H2020
Výzva: H2020-FCT-2015

   
  Názov projektu:
DELOG-LOOD - Decision support tool for logistic operations of flood management - projekt ukončený

kód projektu: 11_PA05_C1
Poskytovateľ: INTERREG- DANUBE REGION
Výzva: START DANUBE REGION, CALL 1
   
Názov projektu:
Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti - projekt ukončený

ITMS projektu:  26110230095
Operačný program:  Vzdelávanie
Prioritná os:  1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:  1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  Názov projektu:
CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity
(Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy) - projekt ukončený

kód projektu: FP7-SEC-2013-606967
program: 7. rámcový program EÚ
The research leading to the results of the project has received funding from the European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 606967.
   
Názov projektu:
Projekt skvalitnenia a inovácia obsahu a foriem vzdelávania  v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov - projekt ukončený

ITMS projektu:  26110230053
Operačný program:  Vzdelávanie
Prioritná os:  1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:  1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Názov projektu: 
FLOODLOG - Flood modeling and logistic model development for flood crisis management - projekt ukončený

Acronym: FLOODLOG
Project code: HUSK/1001/2.1.2/0009
  Projekty APVV
  Názov projektu: 
Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické počasie (partner SAV).

Označenie projektu : APVV15/0194
   
  Projekty VEGA
  Názov projektu: 
Analýza možností signálovej identifikácie a paralyzovania nebezpečných - potenciálne teroristických malých bezposádkových prostriedkov (UAV) v špecifických záujmových priestoroch.

Označenie projektu : VEGA 1/0585/15
   
Projekty podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
Názov projektu: 
Mapa kriminality mesta Košice - projekt ukončený

Označenie projektu : 77/KE/2013
   
  Názov projektu: 
Analýza priestupkov a inej protiprávnej činnosti a účinnosti kamerového systému v meste Košice v prostredí geografických informačných systémov - projekt ukončený

Označenie projektu : 2820/2015
Rozvojové projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)
Názov projektu:
Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)- projekt ukončený

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2013-14421/39314:1-071
Tematická oblasť: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl
Kód projektu: 002VŠBM-2/2013
www.vsbmprojekty.sk
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
Prezentácia vedeckých a rozvojových projektov VŠBM v Košiciach